สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
สมัครเรียน


 
 
Download ใบสมัครเรียน


1.  สามารถสมัครเรียนด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนคาเดทควอลิตี้ 46/8-10 ถ.ท้ายวัง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2.  นำรูปถ่ายแต่งชุดนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป แนบกับใบสมัครที่กรอก
3.  ค่าเล่าเรียนติดต่อสอบภามได้ที่สถาบันโดยชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่สมัครเรียน ส่วนที่เหลือสามารถผ่อนชำระได้
   ตามระยะเวลาที่สถาบันกำหนด
         นักเรียนที่มาสมัครเรียนจะผ่านการดำเนินกรรมวิธีก่อนการรับสมัคร โดยตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของนักเรียน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร พร้อมทั้งตรวจสายตาสั้น - ยาว และตาบอดสี เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนทำการสอบ

 
  คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  
1.  ต้องเรียนวิชาบังคับและวิชาเลือกเสรีตามที่กำหนดในโครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 25 หน่วยการเรียน
2.  อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์  และไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้าศึกษาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  การนับอายุให้นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
3.  เป็นผู้มีสัญชาติไทย  และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด  เว้นแต่  กรณีบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรนายตำรวจสัญญาบัตร  หรือนายทหารประทวน  นายตำรวจประทวน  และมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว  มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
4.  มีร่างกายแข็งแรง  มีรูปร่างและอวัยวะสมส่วน  มีลักษณะท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ (ผนวก ก)  และไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ  ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้  ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ข)
5.  เป็นชายโสด  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียทางเพศ  หรือมีความสัมพันธ์กับสตรี  จนถึงขั้นที่ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีภรรยาแล้วโดยพฤตินัย
6.  เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  มีอุดมการณ์เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7.  บิดามารดา  และผู้ปกครอง  เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม  และมีหลักฐานเชื่อถือได้  และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อราชการ
8.  ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง  ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
9.  ต้องมีผู้รับรอง  ซึ่งเป็นผู้มีอาชีพสุจริต  มีหลักฐานเชื่อถือได้  และพร้อมรับข้อผูกพันที่จะต้องกระทำไว้ต่อทางราชการ
10. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามหรือไม่พึงประสงค์ ดังต่อไปนี้
          10.1  มีหนี้สินล้นพ้นตัว
          10.2  อยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา  หรือเคยต้องคำพิพากษาของศาล  ว่าได้กระทำผิดอาญา  เว้นแต่  ความผิดในลักษณะลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
          10.3  เคยถูกไล่ออกจากราชการ  หรือเคยถูกไล่ออก  ถูกปลดออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
          10.4  เคยถูกถอนทะเบียนจากการเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  นักเรียนนายร้อย  นักเรียนนายเรือ  นักเรียนนายเรืออากาศ  หรือนักเรียนนายร้อยตำรวจ  มาก่อน
          10.5  เคยกระทำการทุจริต  เกี่ยวกับการรับสมัครหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
          10.6  เคยกระทำความผิดคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
          10.7  ถูกสั่งพักราชการเนื่องจากอยู่ในระหว่างถูกสอบสวน  หรืออยู่ในระหว่างหนีราชการ