สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
การบริหารจัดการ


 
  โรงเรียนจะแบ่งการดำเนินงานของบุคคลากรเป็น 4 ส่วน

1. ฝ่าย บริหาร
    ประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ อาจารย์ใหญ่ ฝ่ายปกครอง และ เลขานุการ
          มีหน้าที่กำหนดนโยบายการเรียนการสอน การฝึก การประสานงานอาจารย์แต่ละหลักสูตรและภาควิชาการจัดทำตารางสอน กำหนดห้วงระยะเวลาเรียนของแต่ละหลักสูตร พร้อมการปฏิบัติในรายระเอียดวางแผนการดำเนินงาน ประสานกับผู้ปกครอง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแถลงนโยบายและการปฏิบัติโดยใช้นโยบาย 3 ประสาน คือโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นหลัก ดูแลเรื่องระเบียบวินัย ความประพฤติ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียนแต่ละคน

2. ฝ่าย วิชาการ
          มีหน้าที่จัดทำ ตำราเรียนและข้อสอบให้สอดคล้องกับข้อสอบจริง จัดทำแผนการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นให้สอดคล้องและทันกับเวลาที่มีอยู่ ประสานการปฏิบัติกับอาจารย์แต่ละท่านที่สอน ในภาควิชาเดียวกันระดับเดียวกันเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนทั้งบทเรียนและข้อสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ถ่ายทอดความรู้ให้กับ นักเรียนให้ชัดเจนเข้าใจง่าย ให้นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งเด็กเรียนเก่งและไม่เก่ง เพื่อพัฒนาคะแนนของนักเรียนให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

3. ฝ่าย ธุรการ
          มีหน้าที่ผลิตเอกสารตำราเรียน รวบรวมข้อสอบเก่า จัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อมอบให้อาจารย์และแจกจ่ายนักเรียน ประสานอาจารย์สอนทดแทน ตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนและแจ้งผู้ปกครองทราบกรณีนักเรียนขาดเรียนและทำ หน้าที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝ่ายปกครองอีกด้วย

4. ฝ่าย พลศึกษา
          จัดการฝึกพลศึกษาในทุกสถานีโดยคำนึงถึงท่าฝึกที่ ถูกต้อง แนะนำการปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่อ่อนพละและไม่คุ้นเคยแต่ละสถานี การฝึกกำลังจากท่าพื้นฐานที่ถูกต้องจนถึงสามารถทำสกอร์แข่งได้ เนื่องจากการสอบพละ กรรมการ มีความเข้มงวดในแต่ละท่าของการปฏิบัติ จึงต้องทำให้ถูกต้อง ได้รับคะแนนจากการปฏิบัติทุกครั้ง หลังจากนักเรียนสอบรอบแรกได้แล้ว จะมีการเก็บตัวติวเข้มพลศึกษาทุกวันก่อน สอบรอบ 2
          เราจะดำเนินการทุกเรื่องทุกขั้นตอนตามกรอบของ ระยะเวลาโดยเน้นประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดในทุกชั้นเรียน สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – ม.5 จะสมัครสอบให้ภายในระยะเวลาที่แต่ละเหล่ากำหนดผู้อำนวยการ โรงเรียนจะนำนักเรียนไปสอบทุกเหล่าทั้งรอบ 1 และรอบ 2 จะอยู่กับนักเรียนจนกระทั่งสอบเสร็จและประกาศผลการสอบทั้ง 2 รอบ โดยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดกับผู้ ปกครองในช่วงการเข้าแคมป์ติวเข้มจะมีอาหารให้นักเรียนรับประทาน 3 มื้อทุกวันมีที่พักห้องเรียนห้องสอบที่สะดวกสบายไม่แออัด ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมให้กำลังใจบุตร หลานและรับทราบผลคะแนนสอบที่ปิดประกาศได้ทุกวัน โดยจะมีการฝึกพลศึกษาก่อนรับประทานอาหารเย็นทุกวันด้วย
          สำหรับนักเรียนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลไม่สะดวกต่อการ เดินทางหรือนักเรียนต่างจังหวัดที่มาเรียนต่อที่เชียงใหม่ เราจัดเตรียมสถานที่พักอาศัย ห้องนอนติดมุ้งลวด เตียงนอน 2 ชั้น อุปกรณ์เครื่องนอนครบชุด นักเรียนสามารถพักได้ ตลอดหลักสูตรไม่เสียค่าที่พักและค่าน้ำค่าไฟฟ้า โดยขออนุญาตเข้าใช้ที่พักและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เนื่องจากอยู่ห่างไกลและจะไม่ทำให้ผู้ปกครองต้อง ห่วงกังวล หากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าพักอาศัย
          เราจะอบรมชี้แจงการปฏิบัติในด้านต่างๆ ให้นักเรียน มีกำลังใจฮึกเหิมเพื่อต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ตนเองร่ำเรียนมา ตลอดจนร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เข้มแข็งเป็นประจำทุก วัน