สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายบริหาร


พลโท สุรพล เจียมสมบูรณ์
ประธานที่ปรึกษา
เตรียมทหารรุ่นที่ 9
นายร้อย จปร. รุ่นที่ 20


พลตรี ชาติชาย  ศุกระศร
ผู้อำนวยการ
เตรียมทหารรุ่นที่ 14
นายร้อย จปร. รุ่นที่ 25


อ. สินีนาฏ  เจียมสมบูรณ์
(ค.บ.)

ที่ปรึกษา/ฝ่ายปกครอง


ผศ. นิลวรรณ  วาณิชยพงศ์
(ศศ.บ.)

อาจารย์ใหญ่สาขาเชียงใหม่


นางสาว ฤทัยภัทร  ศุกระศร
(วศ.ม.)
เลขานุการ