สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาคณิตศาสตร์
 

อ. อรุณ  สุวรรณ (วท.ม.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์

อ. จีรนันท์  สุวรรณ (วท.บ.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์อ. สรวุฒิ  บุญญพิทักษ์สกุล (ศ.ม.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์

อ. ณุตะพงษ์ ฮีราโน (วศ.บ.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ร้อยเอก นราธร อูปทอง
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์

อ. ชัยวัฒน์ เหนี่ยวองอาจ (วท.บ.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์อ. เอกชัย ใจพิศ (วท.บ.)
อาจารย์วิชาคณิตศาสตร์