สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

อ. ปรียา  ก้อนแก้ว
(ศษ.ม.)

อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 

อ. ชัยณรงค์  ปัญจธรรมรัตน์
( MBA. ประเทศอังกฤษ )
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ
 

อ. สิทธิพงษ์  วงศ์อาจ  (ศษ.บ.)
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ

 

อ. นันท์ลภัส กระจายวงศ์  (ศศ.บ.)
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ


อ. ทองกุล  สนธิยา (ศศ.บ.)
อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ