สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้(ชาติดำรง)

(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)

ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อ. ชาญวิทย์  คำเจริญ (วท.ด.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์

อ. ธนกฤต แผวผาลา (วศ.บ.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตรอ. วริศรา  ไกรจิตเมตต์ (ศษ.ม.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์

อ. พัชธิดา  บุญโคตร (วท.ม.)   
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์อ. อัจฉรา  เผือกผล (วท.ม.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์
 

อ. ณัฏฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์ 
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์
 


อ. สมชาย  จันทร์ตะมะ (ศศ.ม.)   
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์

อ. เกศณีย์  จันทร์ตะมะ (วท.ม.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์อ. ตะวันฉาย ตุงคะนาคร (วท.ม.)
อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์