สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

นนร.พงษ์ศิวัช ปินปันคง

นนร.มณฑล เกิดมีทรัพย์

นนอ.โกเมน เอี่ยมสะอาด

นตท.วิละพงศ์ วีระพงษ์

ร.ต.ท.ณัฐกฤต เกรียงวาณิช

นรต.ชานน สมฤทธิ์

นตท.ศตายุ สุเมธา

นนร.เดชาธร สุวรรณคีรี

นนอ.ศุภวัฒน์ ต๊ะวงศ์รัตน์

นนร.ภูริพร เนตรอนงค์

นนร.วชิรวิทย์ ใจสัตย์

นนอ.ณัฐวัฒน์ พันธ์พิกุล