สถาบันกวดวิชาคุณภาพยอดเยี่ยม แหล่งผลิตนักเรียนเตรียมทหาร สอบได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ ทั้งรอบทฤษฎีและปฏิบัติ ในการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่า

เว็บไซต์แนะนำ
 


 
โรงเรียนกวดวิชา คาเดท ควอลิตี้ (ชาติดำรงค์)
(ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
 
       ร.ร.กวดวิชาคาเดทควอลิตี้ ก่อตั้งขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากการได้ไปเยี่ยมชมกิจการของ รร.กวดวิชาคาเดทโฮมหน้ารร.เตรียมทหาร ถนนพระรม 4 ได้เห็นความมีประสิทธิภาพ การเรียน การสอน การฝึก ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งขณะนั้นนักเรียนประสบความสำเร็จในกาสอบเข้าเป็น นตท.จำนวนมาก จึงได้นำมาเป็นแบบอย่างและเปิดโรงเรียนที่เชียงใหม่ เริ่มแรกเปิดที่ข้างศูนย์การค้าเซนทรัลกาดสวนแก้ว และในที่สุดย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบันบริเวณถนนท้ายวัง โรงเรียนได้คัดสรรอาจารย์ระดับแนวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่ เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา หลายท่านผ่านประสบการณ์การสอนเป็นเวลานานตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรก เราจะเน้นอาจารย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญที่สำคัญคือ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีเรารวบรวมข้อสอบเก่าตั้งแต่ 30 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางการเรียนการสอนและออกข้อสอบโดยอาจารย์จะสรุปจัดทำเป็นตำราเรียน นอกจากนี้ยังเป็นกรอบของการออกข้อสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและทันสมัยที่สุด ส่วนตัวนักเรียนเองเราจะเน้นให้มีความรับผิดชอบทั้งที่โรงเรียนต้นสังกัดและโรงเรียนกวดวิชาเพื่อให้สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ต่อกันโดยจะให้นักเรียนเน้นทุกวิชาที่มีในการสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีทุกวิชา โดยเพ่งเล็งวิชาที่อ่อนต้องทุ่มเทใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งขณะนี้โรงเรียนของเราได้พัฒนาก้าวไกลไปเป็นอันมากจนนักเรียนของเราสามารถสอบได้มากที่สุดของภาคเหนือเป็นเวลา 15 ปี ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน 

 

 
   

   
   
   
   
   
   
 

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

นนร.พงษ์ศิวัช ปินปันคง

นนร.มณฑล เกิดมีทรัพย์

นนอ.โกเมน เอี่ยมสะอาด

นตท.วิละพงศ์ วีระพงษ์

ร.ต.ท.ณัฐกฤต เกรียงวาณิช

นรต.ชานน สมฤทธิ์

นตท.ศตายุ สุเมธา

นนร.เดชาธร สุวรรณคีรี

นนอ.ศุภวัฒน์ ต๊ะวงศ์รัตน์

นนร.ภูริพร เนตรอนงค์

นนร.วชิรวิทย์ ใจสัตย์

นนอ.ณัฐวัฒน์ พันธ์พิกุล

นรต.ทินรัตน์ หลานจิณา

ร.ต.ศิริพงษ์ เอี่ยมแสงศรี

นนร.อภิภัทร ศิริคง

นนอ.โกเมน เอี่ยมสอาด

นรต.ณัฐพงษ์ กุลศักดิ์

นนร.ชุณหพงศ์ อินทมา

นนร.เอกชัย ยี่บุ๊น

นนอ.นิรวิทย์ บัวใจ

ร.ต.ต.ธนากร ธินะ

นตท.สันติภพ ก้อนแก้ว

นตท.สุพศิน ปังประเสริฐกุล

นตท.พัธรวัฒน์ กิจธนิตอนันท์

นตท.อมเรศ เกตุประจักษ์

นตท.ภาณุวิชญ์ มหาวรรณ์

นตท.อภินัทธ์ ศิริคง

นตท.ณัฐวัฒน์ พันธ์พิกุล

นตท.วรพัล ย่างไพบูลย์

นตท.ปรัตถกร จีนประชา

นตท.พิทยะ ต๊ะวงศ์รัตน์

นรต.วรนันท์ ขันแก้ว

คาเดท ควอลิตี้เป็นสถาบันกวดวิชาคุณภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนในเขตภาคเหนือ และจากที่อื่นๆ จะเข้าเรียน เพื่อเตรียมสอบเข้า
เป็นนักเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า

วิดีโอแนะนำค่ายติวเข้ม

หลักสูตรการเรียน-การสอน

 

กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพรุ่นพี่กลับมาเยี่ยมรุ่นน้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สาส์นจากรุ่นพี่

ข้อมูลเพิ่มเติม